ทันตแพทย์

ทพญ.ปิยวรรณ ด้วงดารา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรม
  รากเทียม โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทยและ
  สมาคมรากเทียมประเทศเยอรมัน

ทพ.ณัฐพันธุ์. ธนกิจจำรูญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาปริทันตวิทยา ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย

ทพญ.จีรนันท์ ศรีอนันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขารักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. รสรินทร์ รัตนาชิราสุทร์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอนโดดอนต์
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอนโดดอนต์

ทพญ.กิตติมา ประภัสร์รังษี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรรากเทียม
  โดยความร่วมมือระหว่าง
  University of Bern ,Switzerland
  และ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ. ยศธร ชวนเกริกกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน Yonsei international mini-residency for advanced orthodontics  โดยมหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต้
 • วุฒิบัตรทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน